Свiтоглядне бачення з позицiй центричностi проявилося зокрема в iдеях чистоти стилю, що відобразилося в історико-архітектурній сфері наявністю «стилістичних» теорій, а у реставраційно-будівельній — створенням об’єктів, ідеальних у «стильовому розумінні». Прикладом можуть бути псевдовiзантiйський та псевдо-руський стилi, поширенi в Росiйськiй iмперiї в кiнці ХIХ — на початку ХХ століття.
У реставрацiї метод архiтектурної творчостi з позицiй центричного свiтогляду можна назвати «орiєнтовано-стильовим» — за ознакою орiєнтацiї на «належний стиль»; а у будівництві — «iмiтацiйно-стильовим», зважаючи на існування канонiзованого еталону архiтектурного рiшення, котрий вимагає iмiтувати визначений зразок (руськовiзантiйський та псевдоруський стиль).
У проектуваннi типiв громадських будiвель, таких як школи, університети, вокзали та інших, можемо також відзначити прояви центричних світоглядних позицій. Ознакою може бути ігноруючи відношення новобудови до архітектурних традицій свого середовища.
Властиве свiтоглядним позицiям ноосферичностi розумiння рiвноцiнностi культур, проявилося в історико-архітектурній сфері у вигляді ідей «перетікання» сусідніх народних культур і, зокрема, архітектури; існування прадавніх автохтонних архітектурних систем етнокультурної природи, порівняно з якими «історичні стилі» – явище відносно молоде і має культурно-політичну природу. Ці світоглядні позиції проявилися також при реставрації памяток архітектури — у збереженні та прояві всіх культурних нашарувань. Метод такої архiтектурно-реставрацiйної дiяльностi умовно названо «iсторично-проявленим» за ознакою вiдображення у реставрованих памятках усiх історичних нашарувань. У будiвництвi громадських типів будівель ноосферичний свiтоглядний пiдхiд виявився у використанні як форм місцевої архітектурної традиції, так і надбань світової архітектури. За головною ознакою — орієнтацією на місцеву специфіку та традиції, такий метод у дисертації названо «орієнтовно-традиційним».